Actievoorwaarden gratis Flitsmeister ONE bij een Pioneer dashcamera

Van 18 juli t/m 31 december 2021 ontvang je een gratis Flitsmeister ONE bij aankoop van een Pioneer dashcamera. Op deze actie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing. 

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Gratis Flitsmeister ONE bij aankoop van een Pioneer dashcamera, hierna te noemen: “de Actie”. De Actie wordt georganiseerd door Pioneer Benelux, Bronsweg 7, 2811 AL Lelystad, hierna te noemen: “de Organisator”. De Organisator is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden tussen de Organisator als gebruiker van de voorwaarden en een natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan de Actie, hierna te noemen: “(de) Deelnemer”. 
 2. De Organisator is verantwoordelijk voor de Actie en de uitvoering daarvan. De voorwaarden staan vermeld op de website via welke de Deelnemer mee kan doen aan de Actie. 
 3. Door deelname verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en gebonden te zijn aan de voorwaarden. Op verzoek worden de voorwaarden tevens per post of e-mail toegezonden. De voorwaarden kunnen eveneens worden gedownload en opgeslagen door de Deelnemer. 
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze voorwaarden handelen.

II De Actie Periode

 1. De Actie start op 18 juli 2021. De sluitingsdatum van de Actie is 31 december 2021. Volledige aanvragen dienen uiterlijk 31 december 2021 om middernacht bij ons binnen te zijn. 
 2. Pioneer Benelux is niet aansprakelijk voor aanvragen die verloren zijn gegaan, naar een verkeerd adres zijn gestuurd, zijn vertraagd of die niet zijn ontvangen vóór de afsluitingsdatum.

III De Actie

 1. Door middel van de Actie kan een natuurlijk persoon een gratis Flitsmeister ONE aanvragen na aankoop van een Pioneer dashcamera product. 
 2. De actie loopt in Nederland
 3. Aanvragen mogen alleen door de consument worden ingediend. Resellers mogen geen aanvragen indienen namens hun klanten. 

IV Deelname

 1. Aan de Actie worden deelgenomen door binnen de actieperiode een Pioneer dashcamera product te kopen bij een aan de actie deelnemende officiële reseller. 
 2. Na aankoop moet de deelnemer op de actiewebsite (pioneer-car.nl/flitsmeister) het registratieformulier volledig en correct in te vullen, het aankoopbewijs en een foto of scan van de streepjescode (deze vindt u op de de doos) uploaden. 
 3. Op het aankoopbewijs staat duidelijk het gekochte Pioneer product, de naam van de winkel waar het product gekocht is, aankoopdatum, prijs en serienummer vermeld. 
 4. de Actie heeft betrekking op de volgende Pioneer producten: 
  • VREC-DH200 (DELUXE)
  • VREC-DZ600 (DELUXE)
  • VREC-DC700DC (DELUXE)
  • VREC-170RS
  • VREC-150MD
  • VREC-DH300D
 1. De Pioneer producten, genoemd in artikel IV4., dienen te zijn gekocht bij één van de, aan de Actie deelnemende resellers.
 2. Deelname aan de Actie is gratis. 
 3. Bij deelname aan de Actie worden de NAW gegevens van de Deelnemer opgeslagen. 
 4. De Deelnemer aan de Actie dient ouder dan 18 jaar te zijn, in bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en permanent woonachtig te zijn in de Benelux. Tevens is de
 5. Deelnemer verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie.
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij claims die haar frauduleus voorkomen of getuigen van onrechtmatige beïnvloeding de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij inzendingen die niet voldoen aan de voor deelname gestelde eisen de Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.

 

V Uitkering van de claim

 1. Verkrijging van de claim is persoonsgebonden. De deelname en de claim zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
 2. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis-/verblijfkosten die de deelnemer eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan de Actie. 

 

VI Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade dan ook door een Deelnemer geleden in verband met deze Actie.
 2. Meer specifiek is de Organisator niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:
  • enig gebruik van de door de Organisator verstrekte producten; of
  • type- en zetfouten op de website of op of in enig ander medium/communicatiemiddel verband houdende met de Actie; of
  • niet of niet afdoende verzekerd zijn (bijvoorbeeld doordat een aansprakelijkheidsverzekering ontbreekt)

 

VII Persoonsgegevens

 1. De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.
 2. De Organisator zal de gegevens van de Deelnemer gebruiken voor uitvoering van deze Actie en communicatie rond de Actie, waaronder mede begrepen de toezending van de e-mail ter bevestiging van de deelname. Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Een Deelnemer aan deze Actie kan per brief een verzoek doen om inzage, verwijdering en/of correctie van zijn/haar gegevens. Deze brief dient te worden gezonden naar: Pioneer Benelux Marketing/Communicatie, Postbus 3010, 1300 EM Almere.

VIII Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken, maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit in redelijkheid of door overmacht vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Deelname aan de Actie houdt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of enige beperking, alsmede van elke beslissing die de Organisator kan nemen ter zake. Indien Deelnemer een bepaling van deze voorwaarden overtreedt of niet nakomt wordt de Deelnemer van verdere deelname uitgesloten.
 4. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Pioneer Benelux, Marketing & Communicatie, Postbus 3010, 1300 EM Almere. Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
 5. Op de Actie(voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie: 01-10-21